Статут партії

Статут партії

Відкрити в PDF

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ» (далі – Партія) є політичною партією – добровільним об’єднанням громадян, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах, діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», інших чинних нормативно-правових актів України, Програми Партії та цього Статуту.

1.2. Партія діє на засадах добровільності, рівноправності та взаємоповаги її членів, колегіальності керівництва, дотримання партійної дисципліни та демократії, самоврядування, законності та гласності.

1.3. Партія є неприбутковою організацією і набуває статусу юридичної особи з часу її державної реєстрації у встановленому законом порядку, має печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, має окремий баланс, рахунки в установах банків, партійну символіку та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.

1.4. Партія може мати партійну символіку, до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз. Символіка Партії підлягає державній реєстрації у порядку визначеним чинним законодавством України.

1.5. Діяльність Партії поширюється на всю територію України. Партія має всеукраїнський статус.

1.6. Центральні керівні органи Партії знаходяться у місті Києві.

1.7. Назва Партії:

1.7.1. Повна назва:

українською мовою – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ»;
англійською мовою – POLITICAL PARTY “SOCIAL JUSTICE”.

1.7.2. Скорочена назва:

українською мовою – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СОВІСТЬ»;
англійською мовою – POLITICAL PARTY “CONSCIENCE”.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

2.1. Головною метою Партії є участь у побудові в Україні вільного, демократичного, правового і справедливого суспільства та сприяння в зростанні могутності держави та добробуту громадян.

2.2. Головними завданнями Партії є:

2.2.1. забезпечення високих суспільних, соціальних та економічних стандартів життя громадян України;

2.2.2. сприяти формуванню та вираженню політичної волі громадян, спрямованої, у томі числі на розвиток солідарного громадянського суспільства;

2.2.2. участь Партії у формуванні органів державної влади, місцевого самоврядування та представництво в їх складі для реалізації Програми Партії;

2.2.3. участь Партії в виборах народних депутатів України, місцевих виборах, виборах Президента України відповідно до чинного законодавства України.

2.3. З метою реалізації Програми та виконання статутних завдань Партія в порядку, що не суперечить законодавству України, здійснює такі види діяльності:

• бере участь у суспільно-політичній діяльності, проводить політичні та громадські заходи;

• домагається утвердження і забезпечення в Україні прав і свобод людини, визначених Конституцією України;

• бере участь у виборах Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, районних у містах, місцевих та міських рад, об’єднаних територіальних громад, сільських і селищних голів, старост, міських голів, в організації проведення всеукраїнського та місцевих референдумів відповідно до чинного законодавства України;

• утворює коаліції в порядку, визначеному чинним законодавством України, або вступає до них;

• вносить пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування та одержує від них інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;

• бере участь в обговоренні дій і рішень органів влади, дає оцінку цим рішенням і діям, використовуючи для цього державні та інші засоби масової інформації;

• засновує власні засоби масової інформації відповідно до чинного законодавства України;

• засновує веб-сайти в мережі інтернет та власні сторінки в соціальних мережах;

• бути позивачем та відповідачем у суді;

• представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів;

• звертатися до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

• одержувати у порядку, визначеному чинним законодавством України, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

• встановлює та підтримує стосунки і співпрацює з політичними партіями, громадськими організаціями, іншими добровільними об’єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить статутним завданням, програмним цілям та принципам Партії;

• встановлює та підтримує зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладає угоди про співробітництво і здійснює інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним угодам України.

• може засновувати міжнародні спілки чи вступати до таких спілок, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координаційних центральних органів.

3. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ, ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ

3.1. Членом Партії може бути громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, визнає та дотримується Статуту та Програми Партії, своєю діяльністю сприяє досягненню мети і здійсненню завдань Партії та не є членом будь-якої іншої політичної партії.

3.2. Членами політичних партій не можуть бути:

◦ судді;

◦ прокурори;

◦ поліцейські;

◦ співробітники Служби безпеки України;

◦ військовослужбовці;

◦ працівники органів доходів і зборів;

◦ персонал Державної кримінально-виконавчої служби України;

◦ працівники Національного антикорупційного бюро України;

◦ державні службовці у випадках, передбачених Законом України «Про державну службу»;

◦ члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

◦ інші громадяни України, які є посадовими або службовими особами, щодо членства яких у політичних партіях встановлено обмеження Конституцією та чинним законодавством України.

На час перебування на зазначених посадах або службі члени Партії зупиняють членство в Партії.

3.3. Членство в Партії набувається через участь в Установчому З’їзді Партії або шляхом вступу до Партії.

3.4. Членами Партії з часу її утворення є учасники Установчого З’їзду Партії.

3.5. Вступ до Партії здійснюється на підставі особистої письмової заяви особи, що має намір стати членом Партії та подається до первинного осередку Партії, або до місцевої організації Партії, або до регіональної організації Партії, або до Президії Партії.

3.6. Рішення про прийняття члена до Партії ухвалює Президія Партії. Рішення про прийняття члена до Партії, прийняте Президією Партії, набуває чинності

• моменту його прийняття.

3.7. Вступ до Партії може здійснюватися за рішенням З’їзду Партії на підставі особистої письмової заяви особи, що має намір стати членом Партії.

3.8. Форму заяви на вступ до Партії затверджує Президія Партії.

3.9. Член Партії, який дає рекомендацію для вступу до Партії, несе політичну відповідальність перед Партією за особу, яку рекомендує.

3.10. Членство в Партії є фіксованим, що забезпечується системою партійного обліку на всіх структурних рівнях Партії, що здійснює Контрольно-ревізійна комісія Партії спільно з первинними осередками та міськими, регіональними організаціями Партії.

3.11. Членство в Партії засвідчується партійним квитком, зразок якого затверджує Президія Партії.

3.12. Права та обов’язки членів Партії реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.

3.13. Член Партії має право:

• брати участь у статутній діяльності Партії;

• отримати захист своїх прав, честі й гідності з боку Партії;

• подавати пропозиції до керівних органів Партії, пов’язані з діяльністю Партії;

• безпосередньо брати участь у виробленні і реалізації Партійної політики;

• вільно висловлювати свої погляди і обговорювати будь-які питання Партійного життя;

• пропонувати кандидатури, обирати та бути обраним до будь-якого виборного органу Партії, а також в інший спосіб брати участь в управлінні справами Партії в порядку, передбаченому цим Статутом;

• подавати пропозиції до партійних органів щодо кандидатур для висування їх від імені Партії до органів державної влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів;

• отримувати інформацію із питань діяльності Партії, зокрема з питань, що стосуються його особисто;

• у разі незгоди з рішенням будь-якого органу або посадової особи Партії оскаржити це рішення до керівних або контрольно-ревізійних органів Партії;

• оскаржити рішення чи дії щодо індивідуального членства як до керівних органів Партії вищого рівня, так і до контрольно-ревізійних органів Партії;

• припинити членство в Партії за власним бажанням.

3.13.1. Член Партії, обраний до її керівного чи контрольно-ревізійного органу має право за власним бажанням вийти зі складу відповідного органу на підставі письмової заяви без втрати членства в Партії.

3.13.2. Керівні органи, посадові особи Партії в межах повноважень, визначених цим Статутом, зобов’язані розглянути заяви, звернення та скарги членів Партії не пізніше ніж у тридцятиденний термін після їх отримання та надати на них мотивовану відповідь.

3.14. Кожен член Партії зобов’язаний:

• дотримуватися Статуту та Програми Партії;

• сприяти поширенню ідей та світогляду Партії;

• виконувати рішення керівних органів Партії;

• брати участь у здійсненні статутних завдань та заходах Партії;

• надавати всебічну допомогу та сприяти перемозі на загальнонаціональних чи місцевих виборах кандидатам, які висунуті або підтримуються Партією;

• дбати про зміцнення впливу та авторитету Партії;

• дотримуватися норм моралі та етики;

• у разі обрання народним депутатом України або депутатом місцевої ради, увійти до складу фракції Партії;

• зупиняти членство в Партії на період обіймання посад, перебування на яких, згідно з законодавством, є несумісним з членством у політичних партіях;

• сплачувати членські внески, що затверджується Президією Партії;

3.15. Припинення членства в Партії відбувається:

3.15.1. за власним бажанням;

3.15.2. внаслідок припинення громадянства України;

3.15.3. внаслідок набуття членства в іншій політичній партії;

3.15.4. внаслідок невиконання своїх статутних обов’язків;

3.15.5. за поданням Контрольно-ревізійної комісії Партії до Президії Партії аргументованої інформації щодо припинення членства в Партії;

3.15.6. внаслідок виключення з Партії за рішенням Президії Партії.

3.16. Припинення членства в Партії за власним бажанням здійснюється шляхом подання відповідної письмової заяви до первинного осередку Партії або місцевої організації Партії, або регіональної організації Партії, де член Партії перебуває на обліку, або до Президії Партії. Членство в Партії припиняється з дати подання заяви та не потребує додаткових рішень.

3.17. Припинення членства в Партії внаслідок припинення громадянства України чи внаслідок набуття членства в іншій політичній партії відбувається з моменту настання відповідної обставини.

3.18. За рішенням Президії Партії може проводитися перереєстрація членів Партії в окремих первинних осередках Партії, місцевих, регіональних організаціях Партії. Порядок проведення перереєстрації визначає Президія Партії.

3.19. Члена Партії, який грубо порушив Статут чи Програму Партії, завдав своєю діяльністю суттєвої шкоди репутації Партії, може бути виключено з Партії Президією Партії. Припинення членства в Партії відбувається з дати прийняття такого рішення Президією Партії.

3.20. Член Партії, який призначений на посаду або вступив на службу, несумісну відповідно до Конституції та законів України з членством у політичних партіях, зупиняє членство в Партії на час перебування на відповідній посаді або службі.

3.21. Після звільнення з відповідної посади або служби членство в Партії поновлюється шляхом подання письмової заяви до первинного осередку Партії, місцевої або регіональної організації Партії, де особа перебувала на обліку до зупинення членства. Членство в Партії поновлюється з моменту погодження такої заяви з Президією Партії.

3.22. Облік членів Партії ведеться на всіх структурних рівнях Партії. Порядок ведення обліку членів Партії встановлює Президія Партії.

3.23. Члени Партії сплачують членські внески. Розмір та порядок сплати членських внесків встановлює Президія Партії.

3.24. До члена Партії можуть бути застосовані партійні заохочення та заходи партійного впливу, порядок яких встановлює Президія Партії.

3.25. Рішення щодо виключення з Партії ухвалює Президія Партії, яка вивчає всі обставини справи, не менш як 3/4 від кількісного складу Президії Партії.

3.26. Про рішення Президії Партії щодо виключення з Партії, Центральний Апарат Партії невідкладно повідомляє особу, щодо якої ухвалене рішення, а також первинний осередок Партії, або місцеву організацію Партії, або регіональну організацію Партії, в якій ця особа перебувала на обліку.

3.27. Рішення про виключення з Партії набуває чинності з моменту його ухвалення.

3.28. Рішення Президії Партії щодо виключення особи з Партії є остаточним і подальшому оскарженню не підлягає.

3.29. Особу, виключену з Партії, може бути знову прийнято до Партії, але не раніше як через рік після виключення.

3.30. Припинення членства в Партії є безпосереднім наслідком припинення членства в усіх органах Партії передбаченим цим Статутом, до складу яких цю особу було обрано, а також є підставою для звільнення з посади у Президії Партії та Контрольно-ревізійній комісії Партії, на яку цю особу було призначено.

4. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, СТРУКТУРА, ПОВНОВАЖЕННЯ ПЕРВИННИХ ОСЕРЕДКІВ ТА МІСЦЕВИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

4.1. Партія, її первинні осередки, місцеві та регіональні організації (надалі – парторганізації) будуються за адміністративно-територіальною, територіальною або іншими ознаками.

Не допускається створення і діяльність структурних утворень Партії в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.

Підпорядкованість парторганізацій визначається відповідно до цього Статуту.

4.1.1. Організаційна структура Партії.

До організаційної структури Партії входять:

• первинні осередки Партії;

• місцеві (сільські, селищні, районні у містах, міські, районні) організації Партії;

– регіональні (Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські) організації Партії.

4.1.2. Для кожної парторганізації керівними органами вищого рівня є:

• керівні органи парторганізацій вищого рівня;

• керівні органи Партії.

4.1.3. Парторганізації використовують назву Партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі Партії.

Первинні осередки Партії, місцеві та регіональні організації Партії діють на підставі Статуту та Програми Партії.

4.2. Первинні осередки Партії

4.2.1. Первинний осередок Партії може бути створено за місцем проживання, роботи, навчання або за професійною ознакою чи родом занять членів Партії у межах території села, селища, міста або частини їхньої території.

Первинний осередок Партії створюється на підставі рішення установчих зборів цього осередку, за наявності не менше трьох осіб.

Рішення про створення первинного осередку Партії затверджується Президією Партії.

4.2.2. Первинний осередок Партії не є юридичною особою. Після свого створення він реєструється шляхом письмового повідомлення про утворення в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.2.3. Первинний осередок Партії веде облік членів Партії та вирішує питання її матеріальної підтримки в межах законодавства України за погодженням з Президією Партії та Контрольно-ревізійною комісією Партії.

4.2.4. Вищим керівним органом первинного осередку є Конференція первинного осередку Партії, а в період між Конференціями первинного осередку Партії – Апарат первинного осередку Партії.

Конференція первинного осередку Партії скликається не менше одного разу на рік Головою такого первинного осередку Партії та/або за рішенням Президії Партії. Час та місце проведення Конференції первинного осередку Партії повідомляється через використання засобів зв’язку направивши відповідне повідомлення на електронні та/або поштові адреси членів Партії первинного осередку, та/або розмістивши відповідну інформацію на веб-сайті Партії за 14 днів до проведення Конференції первинного осередку Партії;

Конференція первинного осередку Партії повноважна розглядати всі питання діяльності первинного осередку Партії, якщо на них присутні більше половини членів Партії такого первинного осередку, які перебувають у ньому на обліку.

Рішення Конференції первинного осередку Партії приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на них членів Партії первинного осередку, які перебувають у ньому на обліку.

4.2.5. До компетенції Конференції первинного осередку Партії відноситься:

• за погодженням з Президією Партії обирати строком на чотири роки Голову та заступника первинного осередку Партії та Апарат первинного осередку Партії строком на чотири роки та їх відкликання у випадках передбачених Статутом Партії;

• прийняття рішень з питань порядку денного;

• заслуховування звіту Голови первинного осередку Партії;

• вирішують інші питання діяльності первинного осередку Партії.

4.2.6. Апарат первинного осередку Партії обирається рішенням Конференції первинного осередку Партії терміном на 4 роки, якщо в такому осередку на обліку 10 і більше членів Партії. До складу Апарату первинного осередку Партії за посадою входять Голова та заступник голови первинного осередку Партії. До складу Апарату первинного осередку Партії можуть входити інші члени за рішенням Президії Партії.

Засідання Апарату первинного осередку Партії скликається Головою Апарату первинного осередку Партії або його заступником не менше одного разу на квартал, і

• легітимним за умови присутності на ньому більше половини від його складу. Час та місце засідання Апарату первинного осередку Партії повідомляється через використання засобів зв’язку направивши відповідне повідомлення на електронні та/або поштові адреси членів Апарату первинного осередку Партії, та/або розмістивши відповідну інформацію на веб-сайті Партії за 14 днів до проведення засідання Апарату первинного осередку Партії.

Рішення приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Апарату первинного осередку Партії.

Головує на засіданнях Апарату первинного осередку Партії Голова первинного осередку Партії, а у разі його відсутності заступник голови первинного осередку Партії.

4.2.7.До повноважень Апарату первинного осередку Партії належить:

◦ організація роботи первинного осередку Партії у період між Конференціями первинного осередку Партії;

◦ розробка та організація виконання планів роботи, програм, заходів первинного осередку;

звітування на Конференціях первинного осередку Партії про свою роботу;

• звітування перед Президією Партії;

• вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції зборів первинного осередку.

4.2.8. Голова первинного осередку Партії та його заступник є керівними особами первинного осередку Партії.

Голова первинного осередку Партії:

• здійснює загальне керівництво первинного осередку Партії;

• без доручення представляє відповідний первинний осередок Партії у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами;

• визначає обов’язки свого заступника;

• організовує виконання рішень Конференцій первинного осередку Партії, керівних органів парторганізацій вищого рівня та керівних органів Партії;

• скликає Конференції первинного осередку Партії та головує на Конференціях первинного осередку Партії, підписує їх рішення та протоколи;

• звітує про свою діяльність на Конференціях;

• звітує перед Президією Партії;

• має право підпису документів від імені первинного осередку Партії.

4.2.9. Заступник голови первинного осередку Партії виконує доручення Конференції первинного осередку Партії, Голови первинного осередку Партії та Апарату первинного осередку Партії.

4.2.10. Голову первинного осередку Партії, його заступника та склад Апарату первинного осередку Партії може бути знято з займаної посади, якщо за це рішення проголосувало не менш як 3/4 посадових осіб Президії Партії.

• разі зняття особи з займаної посади передбаченою в пункті 4.2.10. Статуту Партії, Президія Партія призначає кандидатуру за своїм поданням на відповідну посаду, якщо за таку кандидатуру проголосувало не менш як 3/4 посадових осіб Президії Партії.

4.2.11. Первинний осередок Партії ліквідується за рішенням Президії Партії, якщо за таке рішення проголосувало не менш як 3/4 посадових осіб Президії Партії.

4.3. Місцеві організації Партії

4.3.1. Місцева організація Партії створюється відповідно до адміністративно-територіального устрою України в межах сіл, селищ, районів, міст районного значення, міст обласного значення, районів у містах.

Місцева організація Партії створюється за рішенням Президії Партії.

4.3.2. Місцева організація Партії відповідно до адміністративно-територіального поділу України може об’єднувати первинні осередки Партії, сільські, селищні, міські (міст районного значення) організації і, відповідно, бути для них парторганізацією вищого рівня.

Районні у місті партійні організації входять до складу відповідних міських організацій Партії.

4.3.3. Місцеві організація Партії реєструються відповідним органом державної влади, передбаченим чинним законодавством України без статусу юридичної особи або зі статусом юридичної особи у разі надання на це попередньої згоди Президії Партії. Таке рішення Президії Партії має бути сформульоване в письмовому вигляді. Допускається прийняття Президії Партії одного спільного рішення з зазначеного питання по кількох парторганізаціях. У разі набуття місцевою організацією Партії статусу юридичної особи, місцева організація Партії здобуває повноваження контролю майна та коштів відповідної місцевої організації. Для здійснення контролю, Президією Партії, створюється місцева контрольно-ревізійна комісія Партії або обирається Ревізор, посадова інструкція якого, визначається окремим Положенням Президії Партії.

4.3.4 Строк повноважень, кількісний та персональний склад місцевої контрольно-ревізійної комісії Партії затверджується окремим Положенням Президії Партії.

4.3.5. До повноважень місцевої контрольно-ревізійної комісії Партії належить:

◦ контроль за дотриманням членами місцевих організацій Партії, їх керівними органами вимог Статуту та Програми Партії;

◦ контроль за виконанням рішень керівних органів місцевої організації та керівних органів Партії;

◦ перевірка цільового використання коштів місцевої організації Партії, сплату та облік членських внесків;

◦ ведення реєстру членів місцевої організації Партії та передача цієї інформації Контрольно-ревізійній комісії Партії;

◦ звітує про діяльність місцевої контрольно-ревізійної комісії Партії Контрольно-ревізійній комісії Партії;

◦ інші повноваження передбачені Положенням Президії Партії про місцеву контрольно-ревізійну комісію Партії.

4.3.6. Місцеві організації Партії, розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, входять до складу регіональної організації Партії. Виключення становлять районні у місті партійні організації, які можуть входити до складу відповідних місцевих організацій Партії.

Регіональним організаціям Партії та їхнім керівним органам підпорядковані й підзвітні всі партійні організації нижчого рівня та первинні осередки, що діють на їх території.

4.3.7. Місцева партійна організація повноважна розробляти та реалізовувати заходи з ідеологічної та політичної роботи, співпрацювати з місцевими організаціями інших політичних партій, громадськими організаціями, іншими юридичними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними особами у вирішенні питань, які не суперечать статутним

• програмним документам Партії, рішенням керівних органів парторганізацій вищого рівня та керівних органів Партії за погодженням з Президією Партії.

4.3.8. Вищим керівним органом місцевої організації Партії є Конференція місцевої організації Партії, а в період між Конференціями місцевої організації Партії – Апарат місцевої організації Партії.

Конференція місцевої організації Партії скликається Апаратом місцевої організації Партії або рішенням Президії Партії не менше одного разу на рік.

Норма представництва на Конференції місцевої організації Партії встановлюються Президією Партії.

Час та місце проведення Конференції місцевої організації Партії повідомляється через використання засобів зв’язку направивши відповідне повідомлення на електронні та/або поштові адреси членів місцевої організації Партії, та/або розмістивши відповідну інформацію на веб-сайті Партії за 14 днів до проведення Конференції місцевої організації Партії.

Рішення Конференції місцевої організації Партії приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на ній делегатів місцевої організації Партії, що мають право голосу відповідно до норми представництва встановленою Президією Партії.

4.3.9. Конференція місцевої організації Партії:

• за погодженням з Президією Партії обирає строком на чотири роки голову місцевої організації Партії та заступника голови місцевої організації Партії, та має право відкликати їх за погодженням з Президією Партії;

• за погодженням з Президією Партії визначає кількісний склад Апарату місцевої організації Партії, обирає її членів строком на чотири роки та відкликає їх;

• заслуховує звіти керівних органів місцевої організації Партії;

• висуває кандидатів у депутати до сільських, селищних, місцевих рад відповідного рівня, на посаду сільського, селищного, міського голови, старост відповідно до вимог чинного законодавства за погодженням з Президією Партії;

• вирішує інші питання діяльності місцевої організації Партії, які не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів парторганізацій вищого рівня та керівних органів Партії.

4.3.10. Апарат місцевої організації Партії проводить свої засідання не менш ніж один раз на квартал та легітимний розглядати питання, якщо на його засіданні присутні більше половини від його складу. Рішення Апарату місцевої організації Партії приймається більшістю голосів від кількості присутніх на засіданнях членів Апарату місцевої організації Партії.

До складу Апарату місцевої організації Партії за посадою входять Голова та заступник голови місцевої організації Партії. До складу Апарату місцевої організації Партії можуть входити інші члени за рішенням Президії Партії.

Засідання Апарату місцевої організації Партії скликаються головою місцевої організації Партії, а у разі його відсутності, заступником голови місцевої організації Партії, або на вимогу більшості від складу членів Апарату місцевої організації Партії або за рішенням Президії Партії.

Час та місце проведення засідання Апарату місцевої організації Партії повідомляється через використання засобів зв’язку направивши відповідне повідомлення на електронні та/або поштові адреси членів Апарату місцевої організації Партії, та/або розмістивши відповідну інформацію на веб-сайті Партії за 14 днів до проведення засідання Апарату місцевої організації Партії.

Головує на засіданнях Апарату місцевої організації Партії голова місцевої організації Партії, а у разі його відсутності, заступник голови місцевої організації Партії.

4.3.11.До повноважень Апарату місцевої організації Партії належить:

• координація діяльності первинних осередків Партії, структурних парторганізацій нижчого рівня;

• організація роботи місцевої організації Партії в період між Конференціями парторганізації;

• розробка та організація виконання планів своєї роботи;

• організація участі місцевої організації Партії у проведенні виборів

Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної ради АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, старост, а також у проведенні всеукраїнського і місцевих референдумів відповідно до чинного законодавства України;

◦ формування виборчої політики під час виборів депутатів відповідних районних, районних у містах, міських сільських, селищних рад та сільських, селищних, міських голів, старост за погодженням з Президією Партії;

◦ скликання партійних Конференцій місцевої організації Партії;

◦ скасування в межах своєї адміністративно-територіальної одиниці рішень первинних осередків, місцевих організації Партії, якщо вони суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів парторганізацій вищого рівня та керівних органів Партії з обов’язковим погодженням

• Президію Партії;

◦ вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Конференції місцевої організації Партії.

4.3.12. Голова місцевої організації Партії та його заступник є керівними особами відповідної місцевої організації Партії.

Голова місцевої організації Партії:

◦ здійснює загальне керівництво місцевої організації Партії;

◦ організовує виконання рішень керівних органів місцевої організації Партії, керівних органів парторганізацій вищого рівня та керівних органів Партії;

◦ здійснює оперативне управління майном та коштами місцевої організації Партії;

◦ звітує про діяльність Апарату місцевої організації Партії на Конференціях місцевої організації Партії, З’їзді Партії, перед Президією Партії;

◦ без доручення представляє місцеву організацію Партії у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами, у тому числі має право підпису договорів та інших документів передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;

◦ у разі відсутності доручає виконання своїх обов’язків своєму заступнику;

◦ здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень.

4.3.13. Заступник голови місцевої організації Партії виконує доручення Конференції місцевої організації Партії, Голови місцевої організації Партії та Апарату місцевої організації Партії.

4.3.14. Голову місцевої організації Партії, його заступника та склад Апарату місцевої організації Партії може бути знято з займаної посади, якщо за це рішення проголосувало не менш як 3/4 посадових осіб Президії Партії.

• разі зняття особи з займаної посади передбаченою в пункті 4.3.14. Статуту Партії, Президія Партія призначає кандидатуру за своїм поданням на відповідну посаду, якщо за таку кандидатуру проголосувало не менш як 3/4 посадових осіб Президії Партії.

4.3.15. Місцева організація Партії ліквідується за рішенням Президії Партії, якщо за таке рішення проголосувало не менш як 3/4 посадових осіб Президії Партії.

4.4. Регіональні організації Партії

4.4.1. Регіональна організація Партії створюється згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Регіональними організаціями Партії є Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські організації Партії.

Регіональна організація Партії об’єднує первинні осередки Партії, місцеві організації Партії згідно з існуючою системою адміністративно-територіального устрою України.

4.4.2.Регіональні організації Партії утворюються за рішенням Президії Партії.

4.4.3. Регіональні організації Партії реєструються відповідними органами державної влади, передбаченими чинним законодавством України зі статусом юридичної особи.

Регіональна організація Партії набуває статусу юридичної особи у встановленому чинним законодавством України порядку при її реєстрації у разі надання на це попередньої згоди Президії Партії. Таке рішення Президії Партії має бути ухвалене відповідно до вимог цього Статуту та сформульоване в письмовому вигляді. Допускається прийняття Президією Партії одного спільного рішення з зазначеного питання по кількох партійних організаціях. У разі набуття Регіональною організацією Партії статусу юридичної особи, Регіональна організація Партії здобуває повноваження контролю майна та коштів відповідної організації.

Для здійснення контролю, Президією Партії, створюється регіональна контрольно-ревізійна комісія Партії або обирається Ревізор, посадова інструкція якого, визначається окремим Положенням Президії Партії.

4.4.4. Строк повноважень, кількісний та персональний склад регіональної контрольно-ревізійної комісії Партії затверджується окремим Положенням Президії Партії.

4.4.5. До повноважень регіональної контрольно-ревізійної комісії Партії належить:

– контроль за дотриманням членами регіональних організацій Партії, їх керівними органами вимог Статуту та Програми Партії;

– контроль за виконанням рішень керівних органів Партії та керівних органів регіональної організації Партії;

– перевірка цільового використання коштів парторганізації, сплату та облік членських внесків;

– ведення реєстру членів регіональних організацій Партії та передача цієї інформації Контрольно-ревізійній комісії Партії;

• звітує про діяльність регіональної контрольно-ревізійної комісії Партії Контрольно-ревізійній комісії Партії;

• інші повноваження передбачені Положенням Президії Партії про регіональну контрольно-ревізійну комісію Партії.

4.4.6. Регіональна організація Партії повноважна розробляти та реалізовувати заходи з ідеологічної та політичної роботи, співпрацювати з місцевими організаціями Партії інших політичних партій, громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, які не суперечать статутним і програмним документам Партії, рішенням керівних органів Партії, за погодженням з Президією Партії.

4.4.7. Керівними органами регіональної організація Партії є Конференція регіональної організації Партії та Апарат регіональної організації Партії.

Вищим керівним органом регіональної організації Партії є Конференція регіональної організації Партії, а в період між Конференціями регіональної організації Партії – Апарат регіональної організації Партії.

Конференція регіональної організації Партії скликається Апаратом регіональної організації Партії або рішенням Президії Партії не менше одного разу на рік.

Норма представництва на Конференції регіональної організації Партії встановлюються Президією Партії.

Час та місце проведення Конференції регіональної організації Партії повідомляється через використання засобів зв’язку направивши відповідне повідомлення на електронні та/або поштові адреси членів місцевої організації Партії, та/або розмістивши відповідну інформацію на веб-сайті Партії за 14 днів до проведення Конференції регіональної організації Партії.

Рішення Конференції регіональної організації Партії приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на ній делегатів регіональної організації Партії, що мають право голосу відповідно до норми представництва встановленою Президією Партії.

У разі відсутності в структурі регіональної організації Партії парторганізацій нижчого рівня, Апаратом регіональної організації Партії може бути прийнято рішення про участь в Конференції регіональної організації Партії членів Партії, що перебувають на обліку в межах даної адміністративно-територіальної одиниці відповідно до норми представництва встановленою Президією Партії.

Конференція регіональної організації Партії повноважна розглядати питання, якщо на ній присутні більше половини обраних делегатів відповідно до норми представництва встановленою Президією Партії.

Рішення Конференції регіональної організації Партії приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на ній делегатів відповідно до норми представництва встановленою Президією Партії.

4.4.8.Конференція регіональної організації Партії:

• за погодженням з Президією Партії обирає строком на чотири роки голову регіональної організації Партії та його заступника та відкликає їх за погодженням з Президією Партії;

• за погодженням з Президією Партії визначає кількісний склад Апарату та обирає його членів строком на чотири роки та відкликає їх за погодженням з Президією Партії;

• заслуховує звіти керівних органів регіональної організації Партії та приймає щодо них відповідні рішення за погодженням з Президією Партії;

• висуває кандидатів від Партії на виборах відповідного рівня за погодженням з Президією Партії;

• обирає делегатів на З’їзд Партії за погодженням з Президією Партії;

• вирішує інші питання діяльності регіональної парторганізації, які не суперечать статутним і програмним документам Партії та рішенням керівних органів Партії;

• займається організацією участі регіональної організації Партії у проведенні виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, старост, всеукраїнського і місцевих референдумів відповідно до чинного законодавства України;

• скасування рішень керівних органів та керівних осіб первинних осередків Партії, місцевих організацій Партії, за погодженням з Президією Партії;

• делегування частини своїх повноважень Апарату регіональної організації Партії;

• виконання інших повноважень, які не належать до виключної компетенції Конференції регіональної організації Партії.

4.4.9. У період між Конференціями керівництво регіональної організації Партії здійснює Апарат регіональної організації Партії.

Апарат регіональної організації Партії проводить свої засідання не менш ніж один раз на квартал та легітимний розглядати питання, якщо на його засіданні присутні більше половини від його складу. Рішення Апарату регіональної організації Партії приймається більшістю голосів від кількості присутніх на засіданнях членів Апарату регіональної організації Партії.

До складу Апарату регіональної організації Партії за посадою входять Голова та заступник голови регіональної організації Партії. До складу Апарату регіональної організації Партії можуть входити інші члени за рішенням Президії Партії.

Засідання Апарату регіональної організації Партії скликаються головою регіональної організації Партії, а у разі його відсутності, заступником голови регіональної організації Партії, або на вимогу більшості від складу членів Апарату регіональної організації Партії або за рішенням Президії Партії.

Час та місце проведення засідання Апарату регіональної організації Партії повідомляється через використання засобів зв’язку направивши відповідне повідомлення на електронні та/або поштові адреси членів Апарату регіональної організації Партії, та/або розмістивши відповідну інформацію на веб-сайті Партії за 14 днів до проведення засідання Апарату регіональної організації Партії.

Головує на засіданнях Апарату регіональної організації Партії голова регіональної організації Партії, а у разі його відсутності, заступник голови регіональної організації Партії

До повноважень Апарату регіональної організації Партії належить:

• реалізація програмних документів Партії, рішень керівних органів Партії, Конференцій регіональної організації Партії і засідань Апарату регіональної організації Партії;

• розробка, затвердження поточних планів роботи регіональної організації Партії та організація їх виконання;

• здійснення інших повноважень, які не суперечать цьому Статуту, програмним документам і рішенням керівних органів Партії.

• скликання Конференції регіональної організації Партії з обов’язковим повідомленням про це Президію Партії.

4.4.10. Голова регіональної організації Партії та його заступник є керівними особами відповідної регіональної організації Партії.

Голова регіональної організації Партії:

• є керівником регіональної організації Партії;

• здійснює поточне керівництво регіональної організації Партії;

• без доручення представляє регіональної організації Партії у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами, у тому числі має право підпису договорів та інших документів передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;

• у разі своєї відсутності доручає виконання обов’язків своєму заступнику або іншому члену Апарату регіональної організації Партії;

• здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень.

4.4.11. Заступник голови регіональної організації Партії виконує доручення Конференції регіональної організації Партії, Голови регіональної організації Партії та Апарату регіональної організації Партії.

4.4.12. Голову регіональної організації Партії, його заступника та склад Апарату регіональної організації Партії може бути знято з займаної посади, якщо за таке рішення проголосувало не менш як 3/4 посадових осіб Президії Партії.

◦ разі зняття особи з займаної посади передбаченою в пункті 4.4.12. Статуту Партії, Президія Партія призначає кандидатуру за своїм поданням на відповідну посаду, якщо за таку кандидатуру проголосувало не менш як 3/4 посадових осіб Президії Партії.

4.4.13. Регіональна організація Партії ліквідується за рішенням Президії Партії, якщо за таке рішення проголосувало не менш як 3/4 посадових осіб Президії Партії.

5. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВИЩИХ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ПАРТІЇ

5.1. Керівними органами Партії є З’їзд Партії, Президія Партії.

Вищим керівним органом Партії є З’їзд, а в період між з’їздами – Президія Партії.

З’їзд Партії скликається не менше одного разу на чотири роки Президією Партії, яка встановлює норму представництва делегатів від організаційної структури Партії.

Час та місце проведення З’їзду Партії повідомляється через використання засобів зв’язку направивши відповідне повідомлення на електронні та/або поштові адреси делегатів від організаційної структури Партії, та/або розмістивши відповідну інформацію на веб-сайті Партії за 30 днів до проведення З’їзду Партії.

З’їзд вважається легітимним, якщо на ньому присутні більше половини обраних делегатів. Рішення на З’їзді приймаються простою більшістю голосів делегатів, присутніх на З’їзді, крім питань, щодо яких цим Статутом передбачений інший порядок прийняття рішень.

З’їзд Партії може проводитися в кілька етапів.

• разі необхідності проведення позачергового З’їзду Партії, такий З’їзд скликається рішенням Президії Партії у порядку визначеним скликанням З’їзду Партії.

• разі проведення позачергового З’їзду Партії до утворення та реєстрації організаційної структури Партії, делегатами такого позачергового З’їзду Партії є учасники Установчого З’їзду Партії. Позачерговий З’їзд Партії, який проводиться до утворення та реєстрації організаційної структури Партії, вважається правомочним у разі присутності більше двох третин учасників установчого З’їзду Партії. Установчий З’їзд Партії також може обрати і перший склад Президії Партії.
5.2. З’їзд Партії уповноважений вирішувати всі питання діяльності Партії, а

саме:

-обирає Голову Партії строком на чотири роки та відкликає його;

– обирає членів Президії Партії строком на чотири роки та відкликає їх (з урахуванням того, що Голова Партії, Перший заступник Голови Партії, заступник Голови Партії, Голова контрольно-ревізійної комісії Партії є членами Президії Партії за посадою);

– визначає кількісний склад Контрольно-ревізійної комісії Партії, обирає голову та її членів строком на чотири роки та відкликає їх;

-затверджує Статут та Програму Партії, вносить зміни до них;

– обирає Першого заступника Голови Партії та заступника Голови Партії строком на чотири роки та відкликає їх;

-затверджує звіти Президії Партії та Контрольно-ревізійної комісії Партії;

– висуває кандидата на пост Президента України та кандидатів у народні депутати України відповідно до чинного законодавства України;

– затверджує передвиборну програму Партії відповідно до чинного законодавства України;

– здійснення права власності на майно та кошти Партії та делегування своїх повноважень щодо реалізації права власності на майно та кошти Партії відповідно до чинного законодавства України;

-загальне управління майном та коштами Партії, затвердження бюджету Партії;

– встановлює розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від Партії у загальнодержавному окрузі, але не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку;

-делегує частину своїх повноважень Президії Партії.

• має право взяти до розгляду та вирішення будь-яке питання діяльності Партії у межах цього Статуту.

5.3. У період між З’їздами вищим керівним органом Партії є Президія Партії. До складу Президії Партії за посадою входять: Голова Партії, Перший заступник Голови Партії, заступник Голови Партії, Голова контрольно-ревізійної комісії Партії.

Засідання Президії Партії скликаються Головою Партії не менше одного разу на півроку. Засідання Президії Партії може бути також скликане на вимогу не менше двох четвертих від її членів.

Час та місце проведення засідання Президії Партії повідомляється через використання засобів зв’язку направивши відповідне повідомлення на електронні та/або поштові адреси членів Президії Партії, та/або розмістивши відповідну інформацію на веб-сайті Партії за 14 днів до проведення засідання Президії Партії.

Засідання Президії Партії вважається легітимним, якщо у ньому бере участь більше половини від її складу. Рішення Президії Партії приймаються, якщо за таке рішення проголосувало 3/4 голосів посадових осіб Президії Партії. Головує на засіданні Президії Партії Голова Партії, а у разі його відсутності – будь-який інший член Президії Партії за дорученням Голови.

5.4. До повноважень Президії Партії належить:

• обрання та відкликання заступників Голови Партії у період між З’їздами Партії з наступним затвердженням на З’їзді Партії;

• ухвалення політичних рішень;

• розробка стратегії діяльності Партії;

• призначення позачергових Конференцій парторганізацій усіх рівнів;

• призначення позачергового З’їзду Партії;

• створення постійних або тимчасових консультативно-дорадчих та робочих органів Партії, що затверджуються відповідними Положеннями Президії Партії;

• утворення та ліквідація первинних осередків Партії, місцевих та регіональних організацій Партії;

• прийняття рішення про виключення з Партії;

• скасування рішень керівних органів та керівних осіб первинних осередків Партії, місцевих та регіональних організацій Партії;

• погоджує обрання голів первинних осередків Партії, місцевих та регіональних організацій Партії;

• погоджує кількісний та персональний склад Апарату первинних осередків Партії, місцевих та регіональних організацій Партії, обрання їх членів та їх відкликання;

• визначення стратегії і тактики діяльності Партії у виборчих процесах;

• розгляд питань про співробітництво з іншими політичними партіями та громадськими об’єднаннями;

• за необхідності перегляд рішень Контрольно-ревізійної комісії Партії;

• здійснення інших повноважень, які не належать до виключної компетенції З’їзду Партії;

• Президія Партії має право достроково припиняти повноваження голови та/або його заступника первинного осередку Партії, голови та/або його заступника місцевої, регіональної організації Партії та/або Апарату первинного осередку Партії, місцевої, регіональної організації Партії.

• В разі прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та/або його заступника первинного осередку Партії, голови та/або його заступника місцевої, регіональної організації Партії та/або Апарату первинного осередку Партії, місцевої, регіональної організації Партії, Президія Партії призначає голову або виконуючого обов’язки голови та/або його заступника первинного осередку Партії, голови та/або його заступника місцевої, регіональної організації Партії та/або склад Апарату первинного осередку Партії, місцевої, регіональної організації Партії. Президія Партії забезпечує здійснення перереєстрації членів Партії, що зареєстровані або перебувають на обліку у відповідній місцевій, регіональній організації Партії та первинному осередку Партії.

• організація виконання рішень З’їздів Партії;

• планування і забезпечення виконання бюджету Партії;

• розробка, затвердження планів роботи Партії та організація їх виконання;

• прийняття та оприлюднення від імені Партії заяв, резолюцій, звернень

тощо;

• прийняття рішень про нагородження членів Партії за поданням керівних органів та посадових осіб організаційної структури Партії та Голови Партії;

• прийняття рішень про заснування засобів масової інформації та затвердження кандидатури на посаду головного редактора;

• прийняття рішень щодо організаційних заходів із підготовки та проведення виборів, підготовка та затвердження виборчих документів Партії;

• затвердження положень, інструкцій та інших документів, що регламентують організаційно-партійну роботу;

• затвердження типових структур та штатних розписів Апаратів регіональних і місцевих організацій Партії, первинних осередків Партії;

• організація нарад, дискусій, семінарів, тренінгів, спортивних змагань, інших заходів;

• затвердження партійної символіки, зразків партійного квитка, печаток, штампів, бланків та інших документів Партії, та її парторганізацій;

• надання роз’яснень щодо застосування окремих положень Статуту

Партії;

• затвердження порядку здійснення внутрішньопартійного фінансового контролю (аудиту) за надходженнями і витратами Партії, первинних осередків Партії, місцевих та регіональних організацій Партії;

• затвердження порядку утворення (призначення на посаду та звільнення з посади), повноваження і терміну повноваження органів чи посадових осіб, відповідальних за здійснення такого контролю (аудиту) відповідно до чинного законодавства України;

• затвердження порядку залучення аудиторської фірми для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про доходи, майно, витрати і фінансові зобов’язання Партії, її первинних осередків, місцевих та регіональних організацій відповідно до чинного законодавства України;

• затвердження Положень, що не суперечать цьому Статуту;

• вирішення інших питань, які необхідно вирішити для здійснення діяльності Партії.

6. КЕРІВНІ ОСОБИ ПАРТІЇ

6.1. Керівними особами Партії є Голова Партії, Перший заступник Голови Партії, заступник Голови Партії, Голова контрольно-ревізійної комісії Партії.

6.2. Голова Партії:

• здійснює загальне керівництво Партією;

• очолює Президію Партії з правом вирішального голосу;

• скликає засідання Президії Партії та головує на них;

• без доручення представляє Партію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування як в Україні, так і за кордоном, фізичними особами, політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, у тому числі має право підпису договорів та інших документів передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;

• створює Центральний Апарат Партії визначає його структуру, чисельний склад, призначає його керівника, затверджує штатний розклад, а також затверджує Положення про Центральний Апарат Партії;

• робить заяви та звернення від імені Партії;

• видає та скасовує довіреності від імені Партії;

• здійснює поточний контроль за використанням майна та коштів Партії;

• підписує рішення З’їзду Партії, Президії Партії, інші документи Партії;

• може очолювати фракцію у Верховній Раді України;

• затверджує розподіл функціональних обов’язків між Першим заступником та заступником Голови Партії;

• видає розпорядження та дає доручення керівним органам, та керівним особам Партії;

• може делегувати свої повноваження або їх частину Першому заступнику Голови Партії або іншим керівним особам Партії;

• відповідає за організацію роботи центрального друкарського органу Партії, Положення про який затверджується Президією Партії;

• затверджує функціональні обов’язки Першого заступника Голови Партії та заступника Голови Партії.

У своїй діяльності Голова Партії є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед З’їздом Партії.

6.3. Перший заступник та заступник Голови Партії:

• виконують повноваження Голови Партії у разі його відсутності або неможливості здійснювати повноваження за розпорядженням Голови Партії. Дане розпорядження може видаватись у формі наказу або доручення. В разі видання такого документу до відповідного заступника Голови переходять всі повноваження Голови, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України;

• виконують функціональні обов’язки затверджених Головою Партії.

6.4. Голова Контрольно-ревізійної комісії Партії:

• очолює Контрольно-ревізійну комісію Партії;

• скликає засідання Контрольно-ревізійної комісії Партії та головує на них (час та місце проведення засідання Контрольно-ревізійної комісії Партії повідомляється через використання засобів зв’язку направивши відповідне повідомлення на електронні та/або поштові адреси членів Контрольно-ревізійної комісії Партії, та/або розмістивши відповідну інформацію на веб-сайті Партії за 14 днів до проведення засідання Контрольно-ревізійної комісії Партії).

• координує роботу та здійснює контроль за діяльністю Контрольно-ревізійної комісії Партії;

• звітує за діяльність контрольно-ревізійної комісії на засіданнях Президії Партії;

• координує діяльність первинних, місцевих, регіональних контрольно-ревізійних комісій Партії;

• виконує доручення Голови Партії;

• виконує інші повноваження відповідно до Положення про контрольно-ревізійну комісію Партії, затвердженого Президією Партії.

7. ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПАРАТ ПАРТІЇ

7.1. Центральний Апарат Партії є виконавчим органом Партії.

7.2. Голова Партії з метою забезпечення поточної діяльності Партії та виконання рішень керівних органів Партії створює Центральний Апарат Партії строком на чотири роки, визначає його структуру, чисельний та персональний склад, призначає його керівника, затверджує штатний розклад, а також затверджує Положення про Центральний Апарат Партії.

7.3. Керівник Центрального Апарату Партії підзвітний, підпорядкований та підконтрольний Голові Партії.

8. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

8.1. Контрольно-ревізійна комісія є статутним органом Партії, яка контролює та перевіряє статутну, фінансову діяльність Партії та її організацій, здійснює контроль за дотриманням партійної дисципліни та етики членів Партії.

8.2. До складу контрольно-ревізійної комісії входять:

Голова контрольно-ревізійної комісії та два члени контрольно-ревізійної комісії.

Обов’язки Голови контрольно-ревізійної комісії та членів контрольно-ревізійної комісії визначається окремим Положенням, що затверджується Президією Партії.

8.3. Повноваження та порядок діяльності Контрольно-ревізійної комісії Партії визначається Положенням про контрольну-ревізійну комісію Партії та цим статутом, а саме:

• здійснює контроль за дотриманням членами Партії, парторганізаціями, їх керівними органами вимог Статуту та Програми Партії;

• контролює виконання рішень керівних органів Партії та керівних органів первинних осередків Партії, місцевих та регіональних організацій Партії;

• перевіряє цільове використання партійних коштів, сплату та облік членських внесків;

• приймає рішення щодо дотримання партійної дисципліни та етики;

• розглядає конфліктні ситуації, що виникають в парторганізаціях та приймають відповідні рішення по них;

• веде реєстр членів Партії первинних осередків, місцевих, регіональних організацій Партії;

• координує діяльність первинних, місцевих, регіональних контрольно-ревізійних комісій Партії

• здійснює щорічний внутрішній фінансовий аудит діяльності Партії, її регіональних та місцевих парторганізацій, первинних осередків, яка у встановленому законом порядку набула статусу юридичної особи відповідно до чинного законодавства України.

Контрольно-ревізійна комісія Партії приймає рішення з питань, що відповідно віднесені до її компетенції.

Контрольно-ревізійна комісії Партії підзвітна вищому керівному органу Партії та Президії Партії.

8.4. Рішення Контрольно-ревізійної комісії Партії приймаються на її засіданнях. Засідання Контрольно-ревізійної комісії Партії скликаються Головою Контрольно-ревізійної комісії Партії або Президією Партії не менше одного разу на півроку. Засідання Контрольно-ревізійної комісії Партії є правомочними за умови участі більше половини членів Контрольно-ревізійної комісії Партії. Рішення Контрольно-ревізійної комісії Партії вважаються прийнятими за умови підтримання їх простою більшістю членів від складу присутніх на засіданні Контрольно-ревізійної комісії Партії. Рішення Контрольно-ревізійної комісії Партії можуть бути призупинені Головою Партії з наступним зверненням до Президії Партії.

9. МАЙНО ТА КОШТИ ПАРТІЇ. ПОРЯДОК НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ

9.1. Для здійснення своєї діяльності Партія може мати у своїй власності будь-яке рухоме та нерухоме майно, об’єкти права інтелектуальної власності, кошти, обладнання, транспортні, технічні та інші засоби, придбання і використання яких не заборонено законодавством України, для чого відкриває рахунки в установах банків України, може набувати майнові і немайнові права, орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно, бути позивачем і відповідачем в органах судової влади.

Партія, а також її парторганізації, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, зобов’язані відкрити рахунки в установах банків України, на які перераховуватимуться всі кошти у безготівковій формі, які набуватимуться Партією чи її парторганізацією.

Партія та її парторганізації є неприбутковими організаціями.

Доходи (прибутки) Партії використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Партії, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

9.2. Майно та кошти Партії використовуються для забезпечення статутної діяльності Партії, утримання штатного персоналу та на інші цілі, що не суперечать Закону України «Про політичні партії в Україні».

9.3. Партія несе самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не відповідає за зобов’язаннями своїх членів.

9.4. Джерелами коштів і майна Партії є:

• членські внески;

• позики (кредити);

• кошти та майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

• пасивні доходи;

• кошти та майно, які надходять таким неприбутковим організаціям, від проведення їх основної діяльності з урахуванням норм чинного законодавства;

• дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які полаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно .з законодавством з метою зниження рівня таких цін;

• інші надходження не заборонені чинним законодавством України.

9.5. Партія самостійно приймає рішення щодо господарських питань, забезпечення своєї діяльності, оплати праці, отримання й використання коштів та іншого майна, здійснення заходів по залученню фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх статутних мети та завдань.

9.6. Не допускається фінансування Партії:

• органами державної влади та органами місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

• державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

• іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;

• незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними об’єднаннями (організаціями);

• громадянами України, які не досягли 18-річного віку, громадянами України, яких судом визнано недієздатними, а також анонімними особами або під псевдонімом;

• іншими політичними партіями;

• фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель», – протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його, крім випадків, якщо загальна сума коштів, отримана за таким договором протягом строку дії договору та протягом двох років після припинення його дії, не перевищує 10 відсотків загальної суми доходу фізичної або юридичної особи за відповідний період;

• фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.

9.7. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Партії, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПАРТІЇ

10.1. Партія веде бухгалтерську звітність у встановленому законом порядку та згідно з вимогами чинного законодавства подає уповноваженим державним органам декларації про свої доходи та витрати. Оприлюднює фінансові звіти, передбачені чинним законодавством України в загальнодержавному засобі масової інформації.

10.2. Партія, регіональні та місцеві парторганізації, первинні осередки Партії ведуть бухгалтерську звітність у встановленому законодавством порядку, проводять щорічний внутрішній фінансовий аудит своєї діяльності, а також проходять зовнішній незалежний фінансовий аудит у випадках, передбачених Законом України «Про політичні партії в Україні».

10.3. Партія щоквартально, не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, зобов’язана подати до Національного агентства з питань запобігання корупції у паперовій формі (за підписом керівника Партії, засвідченим печаткою Партії), а також на електронному носії звіт Партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за відповідний квартал, а також оприлюднює такий звіт на своєму офіційному веб-сайті у цей самий строк.

10.4. Щорічний внутрішній фінансовий аудит діяльності Партії, її регіональних та місцевих організацій, первинних осередків, які у встановленому чинним законодавством України порядку набула статусу юридичної особи, здійснюється Центральною контрольно-ревізійною комісією Партії та контрольно-ревізійними комісіями обласного та місцевого рівнів відповідно до цього Статуту та Положення про контрольно-ревізійну комісію.

10.5. Якщо Партія була суб’єктом виборчого процесу на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або брала участь у чергових чи позачергових місцевих виборах, а також у разі отримання державного фінансування, зобов’язана пройти зовнішній незалежний фінансовий аудит звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в рік, наступний за роком проведення таких виборів чи отримання державного фінансування відповідно до вимог чинного законодавства. У передбачених законодавством України випадках Партія залучає аудиторську фірму для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Договір на проведення аудиту укладається з аудиторською фірмою на підставі рішення Центрального Апарату Партії про її залучення, із дотриманням передбачених законодавством України вимог.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТА ПРОГРАМИ ПАРТІЇ

11.1. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту і Програми Партії ухвалюється на З’їзді Партії, якщо за нього проголосувало не менш як 3/4 делегатів, присутніх на З’їзді.

11.2. Про зміни, внесені до Статуту і Програми Партії, інформуються державні уповноважені органи у строки та порядку, передбачені чинним законодавством України.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

12.1. Припинення діяльності Партії відбувається шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) чи ліквідації (саморозпуску), або в разі заборони її діяльності, чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому чинним законодавством України.

12.2. Рішення Партії про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається З’їздом партії, якщо за таке рішення проголосувало не менш як 3/4 зареєстрованих делегатів, у порядку, визначеному цим Статутом, або за рішенням судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

12.3. Якщо рішення про припинення діяльності партії ухвалюється З’їздом партії, всі пов’язані з цим питання про використання майна та коштів Партії вирішуються З’їздом Партії, та обраною ним ліквідаційною комісією відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

12.4. Якщо рішення про ліквідацію Партії прийняте у судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з її ліквідацією, вирішуються в межах чинного законодавства на підставі рішення суду.

12.5. Рішення про реорганізацію Партії ухвалене З’їздом Партії у порядку, визначеному цим Статутом, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з реорганізацією Партії, вирішуються З’їздом Партії відповідно до вимог чинного законодавства.

12.6. У разі ліквідації Партії всі її кошти та майно, що залишилося після проведення розрахунків за її зобов’язаннями, не можуть перерозподілятись між членами Партії та її керівними органами, а використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, спрямовується до доходу відповідного бюджету.

12.7. У разі припинення діяльності Партії (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

12.8. Припинення діяльності Партії передбачає припинення діяльності її керівних та інших статутних органів, всіх парторганізацій та інших структурних утворень, передбачених цим Статутом, крім ліквідаційної комісії, а також припинення членства в Партії.

12.9. Після ухвалення З’їздом Партії рішення про припинення діяльності Партії припиняється діяльність усіх її регіональних та місцевих парторганізацій, первинних осередків.